مزون‌های لباس عروس در تهران

شناخته شده‌ترین و بهترین مزون‌های لباس عروس که در تهران فعال هستند، در بخش مرکزی و شمال تهران قرار دارند. البته در غرب و شرق تهران هم مزون‌های لباس عروس متعددی یافت می‌شوند.

در اکثر این مزون‌ها هم فروش لباس عروس و هم اجاره لباس انجام می‌شود. بعضی از مزون‌ها، بخصوص مزون‌های لباس عروس در شمال تهران نماینده برندهای خارجی از کشورهای مختلف مثل ترکیه نیز هستند و لباس عروس‌های وارداتی در آنها عرضه می‌گردد.